Požadavky na chov drůbeže – jak a proč probíhá chov drůbeže na farmách?

To, jak jsou krůty a kuřata chována na farmách upravuje celá řada evropských a tuzemských předpisů. Slouží k tomu, aby na jedné straně zajišťovaly bezpečí spotřebitelům a životnímu prostředí, na druhé zajistily dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Čeho se tyto regulace týkají a jak vypadají v Polsku podmínky chovu drůbeže, která se dostává na naše talíře?

Požadavky na chov drůbeže
Požadavky na chov drůbeže

Polsko je jednička v produkci drůbeže v Evropské unii. Vedle Polska jsou předními producenty v EU Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Velká Británie (odkaz).

Přesto se část polských spotřebitelů začíná obávat o bezpečnost drůbežího masa, které se dostává na jejich talíře. Tyto obavy se týkají především nadměrného používání antibiotik chovateli, stejně jako podmínek, za nichž jsou ptáci chováni.

Je dobré zmínit, že jak podávání antibiotik chovaným ptákům, tak i podmínky chovu drůbeže spadají pod podrobné, přísné regulace vyplývající jak z evropské, tak z polské legislativy. Případy, kdy jsou odhaleny nesrovnalosti, mají ojedinělý charakter. Jak statky, tak i nimi produkovaná drůbež totiž podléhají přísné kontrole a veškerá zjištěná pochybení se pojí s citelnými sankcemi.

Neopodstatněné používání antibiotik v chovu drůbeže je kategoricky zakázáno. V souladu se zákonem k tomu dochází jen za situací, kdy ptáci onemocní, a podávání antibiotik je formou léčby. Farmakologické prostředky jsou pak podávány pod bedlivým dohledem veterináře v odpovídajícím množství a po stanovenou dobu. Než se dostanou na jatka, musí uplynout přesně stanovená doba, během níž se z organismu každého ptáka odstraní pozůstatky léků (je to tzv. karenční doba).

Jak se drůbež chová? V jakých podmínkách se nacházejí kuřata a krůty chované na velkých farmách? Odpovíme.

Požadavky na chov drůbeže vyplývají z právních předpisů

V Evropské unii se klade obrovský důraz jak na bezpečnost produkovaných potravin tak i na dobré životní podmínky chovaných zvířat. Majitel musí zvířata chránit před hladem a žízní, nepohodlím, bolesti, zraněními, nemocemi a také je chovat tak, aby žila beze stresu a strachu. Zároveň je chovatel během své činnost povinen vést příslušnou dokumentaci (např. o léčbě zvířat) pro potřeby kontroly.

Přísné dodržování předpisů je důležité nejen pro vyhnutí se trestu. Je to nezbytné i pro získání evropských dotací na vedení a rozvoj firmy, na čemž přece záleží každému majiteli společnosti.

Požadavky na chov drůbeže – jaká pravidla musí chovatel dodržovat?

Zákon přísně a podrobně upravuje záležitosti chovu zvířat. Tato pravidla se vztahují jak na chovatele, tak na lidi dohlížející na zvířata, i na samotný způsob chovu (prostory, ve kterých se zvířata nacházejí, a v nich panující podmínky, otázky spojené s krmením zvířat nebo s jejich léčbou). Chovatelé musí také splňovat právní normy z oblasti ochrany životního prostředí. Čeho konkrétně se týkají regulace, které musí majitelé chovů dodržovat?

Chovatelé drůbeže musí sami dohlížet na jimi chované ptáky nebo jim zajistit péči speciálně kvalifikovaných osob, které jsou absolventy určitých škol nebo absolvovaly speciální kurzy, které je na tuto práci připravily. Chovatel musí každý den drůbež prohlížet, věnovat bedlivou pozornost jak dobrému stavu ptáků samotných, tak i podmínkám panujícím v prostorách, v nichž se nacházejí.

Při plánování založení farmy je třeba už ve fázi projektu zohlednit celou řadu požadavků. Patří k nim regulace týkající se např.: způsobu odvádění odpadních vod z území farmy, a také odvádění vody sloužící k čištění místností pro ptáky do speciálních nádrží, osázení pozemku kolem chovných budov rostlinstvem, které bude sloužit jako izolace proti hluku (ventilátory pracující vně farem někdy vydávají hlasité zvuky) a pohlcovat plyny, a také izolovat od vnějších faktorů, jako je silný vítr nebo chlad.

I když někteří lidé mají obavy, že se chovaná kuřata a krůty nacházejí v pro ně nepříznivých podmínkách, ve skutečnosti jsou podmínky panující v jejich místnostech velice podrobně upraveny předpisy.

Místnosti připravené pro ptáky musí být správně upraveny, aby zvířatům zajišťovaly více pohodlí a chovateli bezpečí. Regulaci podléhá především obsazení, tedy počet slepic nebo krůt na metr čtvereční místnosti. Odpovídající hustota ptáků ovlivňuje jejich dobrý stav – když jich je příliš, snadno se stresují, což negativně ovlivňuje jejich kondici a vývoj.

V chovných prostorách také musí panovat optimální mikroklimatické podmínky. Pokud chovatel používá umělé osvětlení, musí se co nejvíce přibližovat přirozenému – včetně následování přirozeného osvětlení (stmívání se během soumraku a zhasínání v noci). V případě přirozeného osvětlení regulace určují např. počet oken, které by se měly v budově nacházet. Osvětlení farmy podstatně ovlivňuje vývoj ptáků a také jich dobrý psychofyzický stav. V místnostech by měla také panovat odpovídající teplota (vyšší pro kuřata a mladé ptáky) a vlhkost vzduchu. Jde o klíčovou otázku, protože drůbež – jak krůty, tak i kuřata – je velice citlivá na nevhodnou teplotu a vlhkost vzduchu. Nesprávné nastavení těchto parametrů snadno vede k nemocem, a ve výsledku ke ztrátě části ptáků. V místnosti by rovněž měla být zajištěna odpovídající ventilace.

Příslušným regulacím podléhá i krmení a léčení ptáků. Jak jsme se už zmínili, antibiotika lze podávat jen v přesně definovaných případech, podávání některých látek (jako antibiotické stimulátory růstu nebo hormony) je zakázáno. Krůty a kuřata musí mít také přístup k vysoce kvalitní čerstvé pitné vodě. Krmiva jsou pak zvolena tak, aby ptákům dodávala živiny v optimální míře. Třeba podotknout, že jsou také chráněna před veškerými možnými nečistotami, takže je snadnější kontrolovat potravu chovaných zvířat.

Správné podmínky, které na farmě panují, chrání ptáky nejen před nemocemi nebo zraněními, ale také jim umožňují správný růst a vývoj. Jsou chována především tak, aby zvířata pociťovala minimální stres. To je podstatné také proto, že na masných farmách chovaná kuřata a krůty jsou obvykle speciální, rychle rostoucí plemena (dodejme, že nevznikla „v laboratoři“, ale jde o výsledek správného křížení jedinců s požadovanými vlastnostmi). Tato plemena pro správný růst vyžadují optimální podmínky, takže majitelům farmy záleží na tom, aby se ptáci cítili co nejlépe.

Přednosti chovu drůbeže ve velkochovech

Když už víme, jak vypadají podmínky chovu drůbeže, zjistěme, jaké výhody s sebou nese takový způsob jejich chovu pro spotřebitele. Mimo jiné to jsou:

  • Zvířata pobývající na farmách žijí v bezpečných podmínkách. Střecha, stěny a celá řada zabezpečení je chrání jak před nepříznivým vlivem atmosférických podmínek, tak i veškerými jinými hrozbami, např. dravci. Chovatel dbá na to, aby neonemocněla a nepociťovala nadměrný stres.
  • Ptáci jsou krmeni vhodným, bezpečným krmivem. Díky tomu víme, že kuře nebo krůta nesnědli nic, co by mohlo obsahovat škodlivé látky.
  • Na ptáky chované na farmách se vztahuje přísná veterinární péče, což potvrzují kontroly prováděné inspektory. Díky tomu máme jistotu, že nebyli nemocí a pokud byli, byla jim poskytnuta specializovaná pomoc.
  • Ve velkochovech jsou ptáci monitorováni i z hlediska výskytu např. bakterií Salmonella. Než se dostane do dalších průmyslových odvětvích, je maso testováno z hlediska bezpečnosti pro spotřebitele (hlavně na přítomnost některých bakterií). Díky tomu máme jistotu, že drůbež, kterou si kupujeme (obzvláště balená, která nese příslušné označení, včetně informací o výrobci) je naprosto bezpečná.

PL: Warunki hodowli drobiu – jak i dlaczego odbywa się chów drobiu na fermach?
DE: Anforderungen für die Geflügelzucht: Wie und warum wird das Geflügel in Geflügelfarmen gezüchtet?