Eksperci / Prof. dr hab. Jan Jankowski

Eksperci

Prof. Jan Jankowski – kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia indyków.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 oryginalnych publikacji naukowych, w tym 161 opublikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych przez JCR i cytowanych 1326 razy, o łącznej liczbie punktów wg list MNiSW wynoszącej ponad 4 tys. i sumarycznym IF przekraczającym 150. Indeks Hirscha = 18. Jest również współautorem 17 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na wyróżnienie zasługuje, wydany pod redakcją profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012).

Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków, a także opracowanie nowych programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań jego zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.